دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Kapten Kooky (172)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Idealisten
(2015)
Web   0 comments 4 received 65
6/12/2016
Indonesian Idealisten
(2015)
Blu-ray   0 comments 10 received 140
6/12/2016
Indonesian Goddess Of Love
(2015)
Blu-ray   3 comments 32 received 6,330
4/2/2016
Indonesian Clueless
(1995)
Blu-ray   1 comments 22 received 921
3/25/2016
Indonesian Aferim!
(2015)
Blu-ray   1 comments 33 received 1,642
1/4/2016
Indonesian The Golden Voyage of Sinbad
(1973)
Blu-ray   1 comments 17 received 245
1/1/2016
Indonesian Polar Bears: Ice Bear
(2013)
Blu-ray   1 comments 18 received 452
12/28/2015
Indonesian Last Days in Vietnam
(2014)
Blu-ray   1 comments 24 received 1,954
12/25/2015
Indonesian Capitão Falcão
(2015)
Blu-ray   2 comments 19 received 320
12/20/2015
Indonesian Road House
(1989)
Blu-ray   1 comments 12 received 280
12/19/2015
Indonesian The Lady Vanishes
(1938)
Blu-ray   1 comments 10 received 122
12/17/2015
Indonesian Rounders
(1998)
Blu-ray   1 comments 18 received 876
12/16/2015
Indonesian The American President
(1995)
Blu-ray   1 comments 17 received 412
12/3/2015
Indonesian Roger Waters: The Wall
(2015)
Blu-ray   1 comments 26 received 1,311
12/2/2015
Indonesian Combat!
(1962)
TV   0 comments 8 received 76
11/26/2015
Indonesian Empire Records
(1995)
Blu-ray   1 comments 17 received 283
11/24/2015
Indonesian Summer Catch
(2001)
DVD   1 comments 12 received 93
11/19/2015
Indonesian Rebecca
(1940)
Blu-ray   1 comments 18 received 409
11/5/2015
Indonesian Combat!
(1962)
TV   1 comments 9 received 63
11/3/2015
Indonesian Blackbird
(2012)
Web   1 comments 14 received 123
11/3/2015
Indonesian 1944
(2015)
Blu-ray   1 comments 40 received 10,654
10/24/2015
Indonesian I Am Bruce Lee
(2011)
Blu-ray   1 comments 21 received 528
10/22/2015
Indonesian Combat!
(1962)
TV   1 comments 7 received 58
10/13/2015
Indonesian Battle For Sevastopol
(2015)
Blu-ray   1 comments 34 received 5,145
10/12/2015
Indonesian Partisan
(2015)
Web   1 comments 36 received 4,032
10/11/2015
Indonesian Battle For Sevastopol
(2015)
Web   1 comments 31 received 6,261
10/10/2015
Indonesian Far from Men
(2014)
Blu-ray   1 comments 19 received 1,080
10/3/2015
Indonesian Far from Men
(2014)
Web   1 comments 19 received 1,063
10/3/2015
Indonesian Mr. Vampire III (靈幻先生 / Ling huan xian sheng)
(1987)
Blu-ray   1 comments 24 received 3,037
9/25/2015
Indonesian Mr. Vampire II (僵屍家族 / Jiang shi jia zu: Jiang shi xian sheng xu ji)
(1986)
Blu-ray   1 comments 24 received 3,227
9/25/2015
Indonesian Mr. Vampire (Geung si sin sang / 殭屍先生)
(1985)
Blu-ray   1 comments 24 received 2,946
9/25/2015
Indonesian Blunt Force Trauma
(2015)
Blu-ray   1 comments 47 received 11,123
9/20/2015
Indonesian Cinco de Mayo, La Batalla
(2013)
Blu-ray   1 comments 11 received 253
9/15/2015
Indonesian Combat!
(1962)
TV   1 comments 7 received 75
9/11/2015
Indonesian The Breath (Nefes: Vatan Sağolsun)
(2009)
Blu-ray   1 comments 16 received 746
9/10/2015
Indonesian The Magic of Flight
(1996)
Blu-ray   1 comments 12 received 366
9/8/2015