دانلود سریال عاشقانه دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

« بازگشت به profile

Subtitles by Kapten Kooky (177)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Life on the Line
(2016)
Blu-ray   4 comments 49 received 9,049
6/27/2016
Indonesian The Last King (Birkebeinerne)
(2016)
Blu-ray   4 comments 59 received 18,144
6/24/2016
Indonesian 600 Miles
(2015)
Blu-ray   3 comments 36 received 5,095
6/22/2016
Indonesian The Fear
(2015)
Web   0 comments 8 received 302
6/16/2016
Indonesian The Fear
(2015)
DVD   1 comments 8 received 665
6/16/2016
Indonesian Idealisten
(2015)
Web   0 comments 4 received 73
6/12/2016
Indonesian Idealisten
(2015)
Blu-ray   0 comments 10 received 177
6/12/2016
Indonesian Goddess Of Love
(2015)
Blu-ray   3 comments 34 received 6,663
4/2/2016
Indonesian Clueless
(1995)
Blu-ray   1 comments 22 received 1,144
3/25/2016
Indonesian Aferim!
(2015)
Blu-ray   1 comments 38 received 1,982
1/4/2016
Indonesian The Golden Voyage of Sinbad
(1973)
Blu-ray   1 comments 17 received 284
1/1/2016
Indonesian Polar Bears: Ice Bear
(2013)
Blu-ray   1 comments 17 received 472
12/28/2015
Indonesian Last Days in Vietnam
(2014)
Blu-ray   1 comments 25 received 2,188
12/25/2015
Indonesian Capitão Falcão
(2015)
Blu-ray   2 comments 19 received 323
12/20/2015
Indonesian Road House
(1989)
Blu-ray   1 comments 13 received 341
12/19/2015
Indonesian The Lady Vanishes
(1938)
Blu-ray   1 comments 11 received 134
12/17/2015
Indonesian Rounders
(1998)
Blu-ray   1 comments 18 received 1,123
12/16/2015
Indonesian The American President
(1995)
Blu-ray   1 comments 18 received 467
12/3/2015
Indonesian Roger Waters: The Wall
(2015)
Blu-ray   1 comments 27 received 1,676
12/2/2015
Indonesian Combat!
(1962)
TV   0 comments 8 received 84
11/26/2015
Indonesian Empire Records
(1995)
Blu-ray   1 comments 18 received 599
11/24/2015
Indonesian Summer Catch
(2001)
DVD   1 comments 12 received 110
11/19/2015
Indonesian Rebecca
(1940)
Blu-ray   1 comments 20 received 450
11/5/2015
Indonesian Combat!
(1962)
TV   1 comments 9 received 70
11/3/2015
Indonesian Blackbird
(2012)
Web   1 comments 14 received 126
11/3/2015
Indonesian 1944
(2015)
Blu-ray   1 comments 40 received 11,204
10/24/2015
Indonesian I Am Bruce Lee
(2011)
Blu-ray   1 comments 23 received 600
10/22/2015
Indonesian Combat!
(1962)
TV   1 comments 7 received 67
10/13/2015
Indonesian Battle For Sevastopol
(2015)
Blu-ray   1 comments 39 received 5,925
10/12/2015
Indonesian Partisan
(2015)
Web   1 comments 37 received 4,116
10/11/2015
Indonesian Battle For Sevastopol
(2015)
Web   1 comments 32 received 6,936
10/10/2015
Indonesian Far from Men
(2014)
Blu-ray   1 comments 19 received 1,126
10/3/2015
Indonesian Far from Men
(2014)
Web   1 comments 19 received 1,099
10/3/2015
Indonesian Mr. Vampire III (靈幻先生 / Ling huan xian sheng)
(1987)
Blu-ray   1 comments 25 received 3,225
9/25/2015
Indonesian Mr. Vampire II (僵屍家族 / Jiang shi jia zu: Jiang shi xian sheng xu ji)
(1986)
Blu-ray   1 comments 26 received 3,493
9/25/2015
Indonesian Mr. Vampire (Geung si sin sang / 殭屍先生)
(1985)
Blu-ray   1 comments 25 received 3,247
9/25/2015