دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (431)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Blu-ray   8 comments 68 received 3,558
4/27/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    7 comments 29 received 465
9/29/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   5 comments 41 received 754
10/24/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   5 comments 22 received 752
10 days ago
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
Web   4 comments 47 received 727
10/3/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    4 comments 24 received 644
5/19/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   3 comments 32 received 917
9/20/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Blu-ray   2 comments 22 received 756
9/10/2016
Farsi/Persian The Bridge (Die Brücke / Bruecke)
(1959)
Blu-ray   2 comments 12 received 56
8/25/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   2 comments 17 received 376
5/13/2016
Farsi/Persian Lip Sync Battle - Season Two
(2016)
TV   2 comments 11 received 156
5/17/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    2 comments 17 received 403
20 days ago
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   2 comments 27 received 603
17 days ago
Farsi/Persian The Affair - فصل سوم
(2014)
TV   2 comments 12 received 280
15 days ago
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   2 comments 23 received 539
11/4/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   2 comments 28 received 831
11/9/2016
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Blu-ray   2 comments 54 received 2,644
29 days ago
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    2 comments 25 received 681
9/21/2016
Farsi/Persian Toy Story of Terror
(2013)
Blu-ray   2 comments 13 received 849
8/11/2014
Farsi/Persian How to Train Your Dragon 2
(2014)
    1 comments 23 received 1,737
9/4/2014
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles
(2014)
Cam   1 comments 18 received 1,103
9/4/2014
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
    1 comments 43 received 1,314
10/2/2014
Farsi/Persian Red Band Society - فصل اول
(2014)
    1 comments 13 received 224
10/14/2014
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
    1 comments 41 received 1,182
10/20/2014
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
    1 comments 29 received 933
10/31/2014
Farsi/Persian The Flash - فصل اول
(2014)
    1 comments 28 received 1,484
11/13/2014
Farsi/Persian Kingdom - فصل اول
(2014)
    1 comments 17 received 436
11/22/2014
English Hollidaysburg
(2014)
    1 comments 11 received 805
1/18/2015
Farsi/Persian Agent Carter - فصل اول
(2015)
Web   1 comments 15 received 293
2/5/2015
English American Heist
(2014)
    1 comments 46 received 18,704
2/8/2015
Farsi/Persian Into the Woods
(2014)
Blu-ray   1 comments 29 received 2,290
3/14/2015
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
TV   1 comments 26 received 770
3/19/2015
Farsi/Persian Agent Carter - فصل اول
(2015)
    1 comments 17 received 553
3/19/2015
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
TV   1 comments 36 received 930
4/9/2015
Farsi/Persian Orphan Black - فصل سوم
(2015)
    1 comments 21 received 212
4/26/2015
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
Web   1 comments 11 received 307
5/14/2015