دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (402)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 21 received 761
4/8/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 25 received 777
4/3/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   1 comments 21 received 522
3/31/2016
Farsi/Persian How to Train Your Dragon 2
(2014)
Blu-ray   0 comments 7 received 189
3/29/2016
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
DVD   0 comments 24 received 4,252
3/28/2016
Farsi/Persian Kung Fu Panda 3
(2016)
Web   0 comments 25 received 2,670
3/27/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 27 received 749
3/25/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 26 received 747
3/18/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل اول
(2015)
    1 comments 42 received 1,282
3/17/2016
Farsi/Persian Terminus
(2015)
Blu-ray   0 comments 15 received 353
3/17/2016
Farsi/Persian Ip Man 3 (葉問 3)
(2015)
Blu-ray   1 comments 61 received 3,562
3/10/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 23 received 783
3/9/2016
Farsi/Persian Agent Carter - فصل دوم
(2016)
    0 comments 11 received 309
3/7/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 35 received 1,135
3/4/2016
Farsi/Persian Sisters
(2015)
DVD   0 comments 13 received 589
3/4/2016
Farsi/Persian Agent Carter - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 16 received 401
3/3/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   1 comments 36 received 991
3/2/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 21 received 685
3/2/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 22 received 854
2/29/2016
Farsi/Persian Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny
(2016)
    0 comments 19 received 1,619
2/28/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 22 received 814
2/28/2016
Farsi/Persian Peanuts
(2015)
Blu-ray   0 comments 24 received 833
2/26/2016
Farsi/Persian In the Heart of the Sea
(2015)
Blu-ray   1 comments 54 received 2,684
2/25/2016
Farsi/Persian In the Heart of the Sea
(2015)
DVD   0 comments 9 received 540
2/25/2016
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Telesync   0 comments 16 received 1,872
2/24/2016
Farsi/Persian Diablo
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 593
2/24/2016
Farsi/Persian Agent Carter - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 22 received 444
2/22/2016
Farsi/Persian Brooklyn
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,194
2/20/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 15 received 386
2/20/2016
Farsi/Persian Peanuts
(2015)
Web   0 comments 20 received 617
2/12/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 16 received 481
2/6/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 18 received 465
2/4/2016
Farsi/Persian Colony - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 18 received 379
1/31/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 15 received 461
1/31/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 45 received 1,313
1/29/2016
Farsi/Persian Agent Carter - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 13 received 229
1/29/2016