دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (403)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 10 received 101
6/20/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 31 received 369
6/18/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 14 received 236
6/15/2016
Farsi/Persian Cell
(2016)
Web   0 comments 19 received 569
6/13/2016
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 26 received 578
6/11/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Web   0 comments 14 received 639
6/8/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 22 received 353
6/6/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
Blu-ray   0 comments 25 received 826
6/4/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 17 received 242
6/4/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 11 received 124
6/3/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 26 received 805
5/24/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 13 received 246
5/21/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 17 received 343
5/20/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    4 comments 24 received 615
5/19/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
    1 comments 21 received 334
5/19/2016
Farsi/Persian Prison Break : Sequel - فصل اول
(2017)
    0 comments 11 received 136
5/17/2016
Farsi/Persian Lip Sync Battle - Season Two
(2016)
TV   2 comments 11 received 143
5/17/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   2 comments 16 received 342
5/13/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 23 received 874
5/13/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 19 received 604
5/12/2016
Farsi/Persian Marseille - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 13 received 91
5/7/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
DVD   0 comments 10 received 572
5/2/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 17 received 626
4/29/2016
Farsi/Persian Damien - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 12 received 238
4/27/2016
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Blu-ray   8 comments 68 received 3,432
4/27/2016
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Web   0 comments 31 received 1,903
4/26/2016
Farsi/Persian Damien - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 12 received 217
4/21/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 13 received 419
4/16/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 24 received 1,008
4/14/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
TV   0 comments 11 received 353
4/14/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
    0 comments 4 received 170
4/13/2016
Farsi/Persian Damien - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 13 received 328
4/13/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    0 comments 5 received 84
4/13/2016
Farsi/Persian Monk Comes Down The Mountain
(2015)
Blu-ray   0 comments 11 received 379
4/12/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 25 received 1,148
4/12/2016
Farsi/Persian The Jungle Book (Disney)
(1994)
DVD   0 comments 6 received 71
4/8/2016