دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (404)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Shallows
(2016)
Web   0 comments 20 received 478
9/8/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 26 received 585
9/5/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 13 received 152
9/5/2016
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Blu-ray   0 comments 9 received 147
9/5/2016
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Web   0 comments 28 received 1,354
9/4/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 12 received 349
9/1/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 10 received 178
8/29/2016
Farsi/Persian The Bridge (Die Brücke / Bruecke)
(1959)
Blu-ray   2 comments 12 received 53
8/25/2016
Farsi/Persian Now You See Me 2
(2016)
Blu-ray   1 comments 17 received 1,894
8/25/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 26 received 699
8/25/2016
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 6 received 70
8/24/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 7 received 81
8/24/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 4 received 117
8/24/2016
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 19 received 313
8/7/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
    0 comments 10 received 766
8/7/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,026
8/6/2016
Farsi/Persian Embers
(2015)
Web   0 comments 12 received 179
8/4/2016
Farsi/Persian Kingdom - فصل دوم
(2015)
Web   0 comments 9 received 81
8/1/2016
Farsi/Persian Kingdom - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 13 received 143
7/31/2016
Farsi/Persian Into the Forest
(2015)
Web   0 comments 24 received 378
7/30/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 14 received 344
7/29/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 6 received 57
7/29/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    0 comments 6 received 42
7/25/2016
Farsi/Persian Sherlock - فصل چهارم
(2017)
    0 comments 9 received 164
7/25/2016
Farsi/Persian Wonder Woman
(2017)
    0 comments 12 received 82
7/24/2016
Farsi/Persian Justice League
(2017)
    0 comments 11 received 82
7/24/2016
Farsi/Persian Stranger Things - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 36 received 1,133
7/16/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Blu-ray   0 comments 20 received 1,274
7/14/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 25 received 513
7/14/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 39 received 877
7/14/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 19 received 284
7/7/2016
Farsi/Persian The Shallows
(2016)
Telesync   0 comments 16 received 301
7/3/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,305
7/3/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 25 received 301
7/3/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 13 received 188
7/1/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   1 comments 19 received 279
6/24/2016