دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by Aram Matin (117)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Boy
(2016)
Blu-ray   3 comments 19 received 1,345
4/27/2016
Farsi/Persian Terror at the Opera (Opera)
(1987)
DVD   2 comments 2 received 104
7/4/2014
Farsi/Persian Black Sabbath (I tre volti della paura)
(1963)
Blu-ray   1 comments 6 received 145
7/12/2014
Farsi/Persian Ouija
(2014)
Web   1 comments 5 received 916
11/18/2014
Farsi/Persian Violet & Daisy
(2013)
Blu-ray   1 comments 14 received 1,260
11/19/2013
Farsi/Persian The Bad Seed
(1956)
Blu-ray   1 comments 6 received 157
1/17/2014
Farsi/Persian Candyman
(1992)
Blu-ray   1 comments 7 received 311
1/31/2014
Farsi/Persian Antisocial
(2013)
Blu-ray   1 comments 4 received 701
3/14/2014
Farsi/Persian Vendetta
(2013)
Blu-ray   1 comments 11 received 980
4/8/2014
Farsi/Persian The Changeling
(1980)
DVD   1 comments 6 received 152
4/19/2014
Farsi/Persian Firestarter
(1984)
Blu-ray   1 comments 5 received 207
5/3/2014
Farsi/Persian Zulu
(2013)
Blu-ray   1 comments 37 received 1,709
5/10/2014
Farsi/Persian The Assets - فصل اول
(2014)
Blu-ray   1 comments 9 received 230
6/2/2014
Farsi/Persian Free Fall
(2014)
Blu-ray   1 comments 17 received 1,261
12/2/2014
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   1 comments 21 received 1,031
6/27/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Blu-ray   1 comments 13 received 1,090
9/19/2015
Farsi/Persian Spy
(2015)
Web   1 comments 18 received 1,360
9/2/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Blu-ray   1 comments 17 received 920
12/16/2015
Farsi/Persian Paranormal Activity: The Ghost Dimension
(2015)
Web   1 comments 12 received 625
12/19/2015
Farsi/Persian Goosebumps
(2015)
Blu-ray   1 comments 15 received 908
1/12/2016
Farsi/Persian Paranormal Activity: The Ghost Dimension
(2015)
Blu-ray   1 comments 15 received 769
12/30/2015
Farsi/Persian Styria
(2013)
Web   0 comments 7 received 255
1/5/2016
Farsi/Persian Paranormal Activity: The Ghost Dimension
(2015)
Blu-ray   0 comments 8 received 242
1/6/2016
Farsi/Persian Goosebumps
(2015)
Web   0 comments 9 received 639
1/9/2016
Farsi/Persian Emelie
(2015)
Blu-ray   0 comments 10 received 449
4/27/2016
Farsi/Persian Dabbe (Dab6e)
(2015)
DVD   0 comments 7 received 121
5/3/2016
Farsi/Persian Term Life
(2016)
Web   0 comments 9 received 618
5/10/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 8 received 1,424
5/16/2016
Farsi/Persian Captain America: Civil War
(2016)
Telesync   0 comments 7 received 1,166
5/23/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Telesync   0 comments 7 received 767
5/26/2016
Farsi/Persian The Other Side of the Door
(2016)
Blu-ray   0 comments 8 received 485
5/28/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 11 received 1,418
6/17/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
Telesync   0 comments 5 received 247
6/21/2016
Farsi/Persian Term Life
(2016)
Blu-ray   0 comments 9 received 596
6/25/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   0 comments 10 received 1,114
6/29/2016
Farsi/Persian Green Room
(2015)
Blu-ray   0 comments 14 received 729
7/4/2016