خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by DSS_Indo (1334)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    4 comments 49 received 65,898
8/2/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 52 received 63,177
7/12/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 52 received 58,673
7/13/2016
Indonesian Uncontrollably Fond (함부로 애틋하게)
(2016)
    3 comments 32 received 53,002
7/28/2016
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 107 received 51,990
10/30/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    7 comments 54 received 49,642
7/19/2016
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 105 received 48,740
10/22/2015
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    0 comments 76 received 48,716
6/6/2015
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    1 comments 93 received 47,934
3/27/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 52 received 47,842
7/20/2016
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    0 comments 93 received 47,453
10/16/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    3 comments 48 received 47,255
8/3/2016
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    0 comments 93 received 46,887
11/5/2015
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    0 comments 87 received 46,874
4/10/2016
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    1 comments 80 received 45,986
5/23/2015
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 86 received 45,260
9/25/2015
Indonesian Oh My Venus (오 마이 비너스 / O Mai Bineoseu)
(2015)
    1 comments 51 received 44,503
12/2/2015
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 96 received 44,476
10/8/2015
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 87 received 44,201
10/2/2015
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 60 received 43,663
5/5/2015
Indonesian W - Two Worlds (더블유 / Deobeuryu)
(2016)
    4 comments 38 received 43,325
8/11/2016
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    1 comments 81 received 42,213
4/3/2016
Indonesian Producer / The Producers (프로듀사 / Peurodyusa)
(2015)
    0 comments 105 received 41,884
5/24/2015
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 62 received 41,208
6/3/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    5 comments 46 received 41,078
7/26/2016
Indonesian High School - Love On (Hi! School - Love On / Haiseukool - Reobeuon / 하이스쿨 - 러브온)
(2014)
    0 comments 52 received 40,683
9/27/2014
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 68 received 40,637
11/12/2015
Indonesian High School - Love On (Hi! School - Love On / Haiseukool - Reobeuon / 하이스쿨 - 러브온)
(2014)
    0 comments 49 received 40,500
10/4/2014
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    0 comments 62 received 40,069
6/14/2015
Indonesian Come Back Mister (돌아와요 아저씨 / Dolawayo Ajeossi)
(2016)
    1 comments 67 received 39,843
4/15/2016
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 87 received 39,655
10/1/2015
Indonesian High School - Love On (Hi! School - Love On / Haiseukool - Reobeuon / 하이스쿨 - 러브온)
(2014)
    0 comments 49 received 39,554
10/11/2014
Indonesian She Was Pretty (그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 97 received 39,159
10/29/2015
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    0 comments 67 received 38,977
6/16/2015
Indonesian High School - Love On (Hi! School - Love On / Haiseukool - Reobeuon / 하이스쿨 - 러브온)
(2014)
    0 comments 45 received 38,604
10/18/2014
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 56 received 38,478
6/17/2015