دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by DSS_Indo (1511)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    4 comments 54 received 73,404
8/2/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 58 received 71,969
7/12/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    0 comments 46 received 66,744
12/15/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 58 received 66,316
7/13/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    2 comments 35 received 62,525
12/8/2016
Indonesian Goblin (The Lonely and Great God / 쓸쓸하고 찬란하神-도깨비)
(2016)
    0 comments 50 received 62,349
12/5/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    1 comments 40 received 61,928
12/19/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    4 comments 46 received 58,400
12/26/2016
Indonesian Uncontrollably Fond (함부로 애틋하게)
(2016)
    3 comments 34 received 58,207
7/28/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 107 received 54,338
10/30/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    7 comments 59 received 53,622
7/19/2016
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    0 comments 77 received 52,564
6/6/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 59 received 51,623
7/20/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    3 comments 53 received 51,309
8/3/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 105 received 50,895
10/22/2015
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    1 comments 80 received 50,007
5/23/2015
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    3 comments 45 received 49,871
1/5/2017
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    0 comments 93 received 49,607
10/16/2015
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    1 comments 94 received 49,475
3/27/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    0 comments 93 received 49,160
11/5/2015
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    0 comments 88 received 48,603
4/10/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 85 received 47,410
9/25/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    5 comments 52 received 46,895
7/26/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 96 received 46,429
10/8/2015
Indonesian W - Two Worlds (더블유 / Deobeuryu)
(2016)
    4 comments 39 received 46,329
8/11/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    0 comments 39 received 46,210
12/22/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 87 received 46,091
10/2/2015
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 61 received 45,523
5/5/2015
Indonesian Oh My Venus (오 마이 비너스 / O Mai Bineoseu)
(2015)
    1 comments 50 received 45,356
12/2/2015
Indonesian Cinderella and Four Knights (신데렐라와 네 명의 기사 / Sinderellawa Ne Myeongui Gisa)
(2016)
    4 comments 28 received 44,454
8/20/2016
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    1 comments 82 received 43,855
4/3/2016
Indonesian The Producers (Producer / Peurodyusa / 프로듀사)
(2015)
    0 comments 107 received 43,773
5/24/2015
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    0 comments 64 received 43,715
6/14/2015
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 64 received 43,655
6/3/2015
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 68 received 43,151
11/12/2015
Indonesian High School - Love On (Hi! School - Love On / Haiseukool - Reobeuon / 하이스쿨 - 러브온)
(2014)
    0 comments 52 received 42,459
9/27/2014