دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by DSS_Indo (1526)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    4 comments 55 received 74,079
8/2/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 59 received 72,815
7/12/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    0 comments 46 received 67,950
12/15/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 59 received 67,003
7/13/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    2 comments 35 received 63,633
12/8/2016
Indonesian Goblin (The Lonely and Great God / 쓸쓸하고 찬란하神-도깨비)
(2016)
    0 comments 54 received 63,353
12/5/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    1 comments 40 received 63,126
12/19/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    4 comments 46 received 59,733
12/26/2016
Indonesian Uncontrollably Fond (함부로 애틋하게)
(2016)
    3 comments 34 received 58,739
7/28/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 108 received 54,787
10/30/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    7 comments 60 received 54,138
7/19/2016
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    0 comments 77 received 53,236
6/6/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 60 received 52,085
7/20/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    3 comments 54 received 51,790
8/3/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    3 comments 46 received 51,566
1/5/2017
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 106 received 51,297
10/22/2015
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    1 comments 80 received 50,728
5/23/2015
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    0 comments 94 received 50,027
10/16/2015
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    1 comments 94 received 49,741
3/27/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    0 comments 94 received 49,585
11/5/2015
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    0 comments 88 received 48,908
4/10/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 85 received 47,825
9/25/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    5 comments 53 received 47,348
7/26/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    0 comments 39 received 47,261
12/22/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 96 received 46,804
10/8/2015
Indonesian W - Two Worlds (더블유 / Deobeuryu)
(2016)
    4 comments 39 received 46,645
8/11/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 87 received 46,465
10/2/2015
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 61 received 45,847
5/5/2015
Indonesian Oh My Venus (오 마이 비너스 / O Mai Bineoseu)
(2015)
    1 comments 50 received 45,455
12/2/2015
Indonesian Cinderella and Four Knights (신데렐라와 네 명의 기사 / Sinderellawa Ne Myeongui Gisa)
(2016)
    4 comments 28 received 44,731
8/20/2016
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    0 comments 64 received 44,355
6/14/2015
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    1 comments 82 received 44,160
4/3/2016
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 64 received 44,106
6/3/2015
Indonesian The Producers (Producer / Peurodyusa / 프로듀사)
(2015)
    0 comments 107 received 44,071
5/24/2015
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 68 received 43,649
11/12/2015
Indonesian High School - Love On (Hi! School - Love On / Haiseukool - Reobeuon / 하이스쿨 - 러브온)
(2014)
    0 comments 52 received 42,782
9/27/2014