دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by DSS_Indo (1584)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    4 comments 57 received 75,932
8/2/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 59 received 75,611
7/12/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    0 comments 48 received 70,112
12/15/2016
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 60 received 69,111
7/13/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    2 comments 36 received 65,592
12/8/2016
Indonesian Goblin (The Lonely and Great God / 쓸쓸하고 찬란하神-도깨비)
(2016)
    0 comments 59 received 65,471
12/5/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    1 comments 41 received 65,241
12/19/2016
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    4 comments 47 received 61,960
12/26/2016
Indonesian Uncontrollably Fond (함부로 애틋하게)
(2016)
    3 comments 34 received 60,212
7/28/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / Geunyeoneun Yeppeodda / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 108 received 55,960
10/30/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    7 comments 60 received 55,594
7/19/2016
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    0 comments 78 received 55,577
6/6/2015
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    3 comments 47 received 54,251
1/5/2017
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    0 comments 60 received 53,356
7/20/2016
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    1 comments 82 received 53,285
5/23/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    3 comments 55 received 53,074
8/3/2016
Indonesian My Secret Romance (Aetaneun Romaenseu / 애타는 로맨스)
(2017)
    1 comments 39 received 52,735
5/1/2017
Indonesian My Secret Romance (Aetaneun Romaenseu / 애타는 로맨스)
(2017)
    0 comments 38 received 52,717
5/2/2017
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / Geunyeoneun Yeppeodda / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 106 received 52,425
10/22/2015
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / Geunyeoneun Yeppeodda / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    0 comments 94 received 51,150
10/16/2015
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / Geunyeoneun Yeppeodda / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    0 comments 94 received 50,706
11/5/2015
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    1 comments 95 received 50,316
3/27/2016
Indonesian Page Turner (페이지 터너 / Peiji Teoneo)
(2016)
    0 comments 89 received 49,546
4/10/2016
Indonesian My Secret Romance (Aetaneun Romaenseu / 애타는 로맨스)
(2017)
    4 comments 40 received 49,140
5/8/2017
Indonesian Seven First Kisses (첫키스만 일곱번째)
(2016)
    0 comments 40 received 49,006
12/22/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / Geunyeoneun Yeppeodda / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 85 received 48,916
9/25/2015
Indonesian Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)
(2016)
    5 comments 55 received 48,545
7/26/2016
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / Geunyeoneun Yeppeodda / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 96 received 47,794
10/8/2015
Indonesian She Was Pretty (Pretty Woman / Geunyeoneun Yeppeodda / 그녀는 예뻤다)
(2015)
    1 comments 87 received 47,451
10/2/2015
Indonesian W - Two Worlds (더블유 / Deobeuryu)
(2016)
    4 comments 41 received 47,230
8/11/2016
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 61 received 46,752
5/5/2015
Indonesian Orange Marmalade (오렌지 마말레이드 / Orenji Mamalreideu)
(2015)
    0 comments 65 received 46,512
6/14/2015
Indonesian My Secret Romance (Aetaneun Romaenseu / 애타는 로맨스)
(2017)
    2 comments 36 received 45,933
5/15/2017
Indonesian Oh My Venus (오 마이 비너스 / O Mai Bineoseu)
(2015)
    1 comments 50 received 45,691
12/2/2015
Indonesian Who Are You School 2015 (후아유 학교 2015 / Hooayoo Hakgyo 2015)
(2015)
    1 comments 64 received 45,476
6/3/2015
Indonesian Cinderella and Four Knights (신데렐라와 네 명의 기사 / Sinderellawa Ne Myeongui Gisa)
(2016)
    4 comments 28 received 45,189
8/20/2016