دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by Amir_t6262 (1115)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Nerve
(2016)
Blu-ray   0 comments 27 received 942
8 days ago
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
    0 comments 11 received 1,270
14 days ago
Farsi/Persian Independence Day: Resurgence
(2016)
Blu-ray   2 comments 32 received 1,198
14 days ago
Farsi/Persian Blood Father
(2016)
Blu-ray   4 comments 20 received 1,053
21 days ago
Farsi/Persian Alice Through the Looking Glass
(2016)
Blu-ray   2 comments 29 received 1,206
23 days ago
Farsi/Persian Independence Day: Resurgence
(2016)
Web   0 comments 18 received 1,105
28 days ago
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Blu-ray   2 comments 47 received 1,862
29 days ago
Farsi/Persian Kingsglaive Final Fantasy XV
(2016)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,020
29 days ago
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Web   0 comments 10 received 953
9/21/2016
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Blu-ray   1 comments 22 received 1,354
9/17/2016
Farsi/Persian The Secret Life of Pets
(2016)
Web   0 comments 7 received 516
9/12/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Blu-ray   0 comments 42 received 1,667
9/10/2016
Farsi/Persian Pete's Dragon
(2016)
    0 comments 9 received 114
9/9/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Blu-ray   1 comments 63 received 3,270
9/9/2016
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
(2016)
Blu-ray   3 comments 44 received 2,245
9/8/2016
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
(2016)
Web   0 comments 11 received 919
9/7/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 5 received 964
9/5/2016
Farsi/Persian Kingsglaive Final Fantasy XV
(2016)
Web   0 comments 16 received 1,089
9/1/2016
Farsi/Persian Captain America: Civil War
(2016)
Blu-ray   12 comments 55 received 2,837
8/29/2016
Farsi/Persian Blood Father
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,631
8/28/2016
Farsi/Persian Now You See Me 2
(2016)
Blu-ray   1 comments 24 received 1,356
8/25/2016
Farsi/Persian Now You See Me 2
(2016)
Blu-ray   6 comments 57 received 3,011
8/20/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Web   0 comments 6 received 986
8/19/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Telesync   7 comments 10 received 712
8/19/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Blu-ray   0 comments 43 received 1,794
8/14/2016
Farsi/Persian Money Monster
(2016)
Web   0 comments 16 received 937
8/12/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Web   1 comments 6 received 780
8/12/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
Blu-ray   0 comments 48 received 2,344
8/7/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Blu-ray   0 comments 59 received 2,804
8/6/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Web   0 comments 16 received 1,846
8/4/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    1 comments 7 received 1,716
8/3/2016
Farsi/Persian Independence Day: Resurgence
(2016)
    2 comments 11 received 1,233
7/31/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
Web   0 comments 22 received 1,851
7/30/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Blu-ray   1 comments 54 received 2,075
7/28/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    0 comments 1 received 67
7/25/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
    0 comments 9 received 1,914
7/19/2016